Máy kiểm tra vòng ron
(O-ring Inspection machine)
Đối tượng sản phẩm: 3mm~7mm
Tốc độ xử lý: 100pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi: 0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra: Toàn bộ bề mặt sản phẩm
Nội dung kiểm tra: Dính dơ, dị vật, ba via, đo đường kính, do độ dày
Năng lực kiểm tra: 100μm×100μm
Năng lực đo kích thước: 10μm3Σ
Chu trình hoạt động:
Vòng ron được đổ vào hộp đựng hàng chưa kiểm tra, Các vòng ron sẽ được dẫn xuống bộ phận phân li theo 8 rãnh, thông qua cơ cấu part feeder. Tại đây, sẽ phân li 8 con cho Robot1 hút, đưa đến bộ phận kiểm tra 1. Tại bộ phận kiểm tra 1 vòng ron sẽ được quay và chụp liên tục 18 lần, để chụp quét hết bề mặt cần kiểm tra. Sau đó Robot1 sẽ chuyển hàng cho Robot2 và chuyển đến bộ phận kiểm tra 2, tại bộ phận kiểm tra 2 có 2 camera vừa quay vừa chụp mặt bên và mặt nghiêng 18 lần để quét hết bề mặt cần kiểm tra còn lại. Nếu kết quả kiểm tra OK chuyển ron đó đến hộp đựng hàng OK. Ngược lại, nếu kết quả kiểm tra NG chuyển ron đó đến hộp đựng hàng phế phẩm.
Một số mẫu phế phẩm máy kiểm tra được.
Đo khoảng cách (Measure distance)
>

Kiểm tra dính bavia (Execessive flash)


Kiểm tra dính dơ, lỗi bờ mặt.

Dính dơ


Lỗi bờ mặt.


Dính bavia


Kiểm tra trầy xước bề mặt

Kiểm tra lỗi mặt bên