Máy kiểm tra má thắng xe hơi.
(Brake inspection machine)
Đối tượng sản phẩm: 15mm~26mm
Tốc độ xử lý: 4s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi: 0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra: Toàn bộ bề mặt sản phẩm
Nội dung kiểm tra: Dính dơ, dị vật, ba via, đo đường kính, do độ dày
Năng lực kiểm tra: 100μm×100μm
Năng lực đo kích thước: 5μm3Σ
Chu trình hoạt động:
Cung cấp má thắng lên bàn kiểm tra, Bàn kiểm tra tự động xoay đến dưới 3 Cameras, 3 cameras này sẽ chụp toàn bộ mặt trên kiểm tra, sau đó đưa vật đến robot, robot gắp đưa vật đến dưới camera kiểm tra mặt dưới. kiểm tra xong mặt dưới, robot đặt vật lên bàn kiểm tra mặt bên. Sau khi kiểm tra mặt bên sản phẩm OK sẽ chạy vào dây chuyền hàng OK, sản phẩm phế phẩm sẽ phân loại vào chuyền phế phẩm.
Một số mẫu phế phẩm máy kiểm tra được.

Lỗi bề mặt sản phẩm
(Trầy, dính dơ, thiếu mark, mẻ,...)


Đo kích thước